Ketua: Asep Supriyana, S.S., M.Pd.

Anggota:

1. Dr. Miftahulkhairah Anwar, M.Hum.

2. Dr. Siti Gomo Attas, M.Hum.

3. Venus Khasanah, M.Pd.

4. Gunawan Wiradharma, M.Si., M.Hum.