Ketua: Asep Supriyana, S.S., M.Pd.

Anggota:

1. Dr.Miftahulkhairah Anwar, M.Hum.

2. Krisanjaya, M.Hum.

3. Venus Khasanah, M.Pd.

4. Aulia Rahmawati, M.Hum.