(1)
Hikmat, A. NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KUMPULAN CERPEN BATU BETINA KARYA SYARIF HIDAYATULLAH. E-ISSN 2540-8968 2014, 13, 20 - 29.