Pengajaran Lafal Bahasa Jepang di Indonesia dan Permasalahannya

  • Franky R. Najoan Universitas Negeri Manado

Abstract

Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun pengajaran lafal bahasa Jepang belum mendapat perhatian. Padahal lafal bahasa Jepang sangat penting untuk diajarkan, karena ada unsur-unsur bunyi bahasa Jepang yang sulit bagi pembelajar Indonesia. Dalam komunikasi penutur asli (orang Jepang) menuntut ketepatan lafal sesuai dengan level pembelajar. Semakin tinggi kemampuan pembelajar, semakin tinggi pula kemampuan lafal yang diminta. Dalam hal pengajaran lafal bahasa Jepang, ada cara pembelajaran lafal yang disarankan, namun melalui tulisan ini mencoba mengusulkan penerapan peer learning sebagai salah satu solusi pembelajaran lafal yang memberdayakan potensi para pembelajar untuk saling memberikan feedback.

Author Biography

Franky R. Najoan, Universitas Negeri Manado

Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun pengajaran lafal bahasa Jepang belum mendapat perhatian. Padahal lafal bahasa Jepang sangat penting untuk diajarkan, karena ada unsur-unsur bunyi bahasa Jepang yang sulit bagi pembelajar Indonesia. Dalam komunikasi penutur asli (orang Jepang) menuntut ketepatan lafal sesuai dengan level pembelajar. Semakin tinggi kemampuan pembelajar, semakin tinggi pula kemampuan lafal yang diminta. Dalam hal pengajaran lafal bahasa Jepang, ada cara pembelajaran lafal yang disarankan, namun melalui tulisan ini mencoba mengusulkan penerapan peer learning sebagai salah satu solusi pembelajaran lafal yang memberdayakan potensi para pembelajar untuk saling memberikan feedback.

References

Bang, Hyeonhee. 2007. Kyoudoutekina setsumei Kouchiku: Hatsuon Pia Monitoring Katsudou o Kyoudou Gakushuu tarashimerumono. Jurnal “Ningen Bunka Sousei Kagakuronsou” Ochanomizu Daigaku, no.10, hal.55 – 65.
Bang, Hyeonhee. 2010. Jisoku Kanousei Onsei Kyouiku o Mezasu Pia Monitaring Katsudou no Kanousei: Taiwa o Baikai to shita Gengoseitai no Hozen Ikusei o tooshite. Dai 5 kai Kokusai Nihongo Konsoosiamu Nihon to wa nanika. Ochanomizu Daigaku.
Ikeda, Reiko & Tateoka, Yoko. 2007. Pia Raaningu Nyuumon. Tokyo: Hitsuji Shobo.
Isomura, Kazuhiro. 2000. Kaigai no Non-native Kyoushi kara Mita Nihongo Onsei Kyouiku, Go-aksento no Kyouiku o Chuushin ni. Dai 2 kai Nihongo Onsei Kyouiku Houhou Kenkyuukai Shiryou.
Isomura, Kazuhiro. 2009. Kokusai Kouryuu Kikin Nihongo Kyoujuhou Siriizu Dai 2 kan, Onsei o Oshieru. Tokyo: Hitsuji Shobo.
Japan Foundation. 2000. Kaigai no Nihongo Kyouiku Genjou, Nihongo Kyouiku Kikan Chousa 1998.
Japan Foundation. 2005. Kaigai no Nihongo Kyouiku Genjou, Nihongo Kyouiku Kikan Chousa 2003.
Japan Foundation. 2008. Kaigai no Nihongo Kyouiku Genjou, Nihongo Kyouiku Kikan Chousa 2005.
Japan Foundation. 2011a. Kaigai no Nihongo Kyouiku Genjou, Nihongo Kyouiku Kikan Chousa 2009.
Japan Foundation. 2011b. Nihongo Kyouiku, Kuni-Chiiki Betsu Jouhou, 2011nendo , Indonesia. Kokusai Kouryuu Kikin Home page: http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2011/indonesia.html (akses 21-3-2014).
Japan Foundation. 2013. Nihongo Kyouiku, Kuni-Chiiki Betsu Jouhou, 2013nendo , Indonesia. Kokusai Kouryuu Kikin Home page: http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2013/indonesia.html (20 -3-2014) Kan, Ji Jon. 2006. Kankokujin Gakushuusha no Nihongo no Moji Hyoki ni Mirareru Onsei Koumoku no Goyou, Chouon o Chuushin ni. Dalam “Kyorin Daigaku Daigakuin Kokusai Kyouryoku Kenkyuuka Daigakuin Ronshuu” No. 3, hal.23 – 34.
Kanamura, Kumi. 2008. Nihongo Boin no Choutan Chikaku ni okeru Bogo no On’in Taikei no Eikyou, Taigo, Betonamugo washa no Hikaku. Dalam “Dai 19 kai Dai ni
Gengo Shuutoku Kenkyuukai (JASLA) Zenkoku Taikai Yokoshuu. Hal. 48 – 53.
Kurihara, Michiyo & Sukegawa, Yasuhiko. 2007. Finrandojin, Kankokujin, Chuugokujin Nihongo Gakushuusha ni yoru Boin Choutan no Hanchuu Chikakuka. Dalam “Tohoku Daigaku Bungaku Kenkyuuka Kenkyuu Nenpou” no.57, hal. 78 – 9.
Matsuzaki, Hiroshi, et.al.1999. Webjou ni Koukaisareteiru 1999.9.18 Dai 1 kai Nihongo onsei kyouiku Houhou Kenkyuukai Shiryou. http://www.u.tsukuba.ac.jp/~matsuzaki.hiroshi.fp/syllabus/syl.html, 㸦30.1.2014 㸧
Najoan, Franky R. 2008. Indonesiajin Gakushuusha ni yoru Nihongo no Hatsuon Chousa. Jurnal Inter-lingua Universitas Negeri Manado, no 2 (1), hal.45 – 56.
Najoan, Franky R., Yokoyama Noriko, Isomura Kazuhiro, Usami Yo, Kubota Yoshiko. 2012. Indonesiago Washa ni yoru Nihongo no Choutan Boin no Shuutoku ni Kansuru Chousa, Kikitori-Yomiage Hatsuwa-Shizen Hatsuwa no Deeta kara. Jurnal Onsei Kenkyuu, no. 16 (2). Hal. 28-39.
Najoan, Franky R. 2013. Indonesiago washa ni taisuru Nihongo Kyouiku ni okeru Onsei Shidou no Kouka, Boin no Nagasa to Aksento ni Shouten o atete. Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo (Disertasi).
Ogawara, Yoshiro. 1993. Gaikokujin no Nihongo no Hatsuon ni taisuru Nihonjin Hyouka, dalam Kumpulan Penelitian “Tohoku Daigaku Bungakubu Nihongo Gakka
Ronshuu” , hal.1 – 12.
Ogawara, Yoshiro. 2001a. Nihongo Hibogowasha no Hanasu Nihongo no Hatsuon ni taisuru Nihonjin no Hyouka Ishiki, Nihonjin Daigakusei no baai. Dalam Jurnal “Nihongo Kyouiku Houhou Kenkyuukaishi (JLEM)” no. 6 (1), hal. 28 - 29.
Published
2021-02-17